ثبت نام آموزشگاه مدیریت و مهارتهای اداری پایا

تاریخ شروع: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: تماس بگیرید
ساعت برگزاری: تماس بگیرید
مدت دوره: یک ماه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 920,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۷۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: با هماهنگی
روزهای برگزاری: با هماهنگی
ساعت برگزاری: با هماهنگی
مدت دوره: یک ماه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 630,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۲۴۵٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 385,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره:
ظرفیت مانده:
شهریه دوره: 920,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۷۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده:
شهریه دوره: تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 14 تا 17
مدت دوره: یک ماه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 780,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۲۹۵٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 485,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 15 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 1,580,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 1,480,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 220,000 تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۵٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 195,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 485,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 385,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 485,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 385,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 8 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 920,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۷۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: پاییز ۱۳۹۹
روزهای برگزاری: چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 18 تا 20
مدت دوره: 6 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 780,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۲۹۵٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 485,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده:
شهریه دوره: تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده:
شهریه دوره: تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده:
شهریه دوره: تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده:
شهریه دوره: تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا

شهریه دوره های مدیریت و مهارتهای اداری

whatsapp